Novinky / Aktuality

10.6.2014

Nabídka služeb pro rok 2014- PDF

více


16.5.2014

Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

29.4.2014

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou

ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., a následujících úprav, na základě listinných důkazů bez nařízení ústního jednání, před jediným rozhodcem Bc. Kilijánem Tomášem, tomas.kilijan@revitalservis.cz, rozhodcem.
Doložka se vztahuje jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související. Strany tímto pověřují jediného rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se dohodly, že odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Místem rozhodčího jednání bude Praha 6, Velflíkova ul.č.p.10. Dále se strany dohodly na tom, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení Občanského soudního řádu,§45 a souvisejících, zvláště §49/4, „nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl“.
Doručování bude provedeno na adresu dlužníka výše uvedenou nebo na adresu známou z veřejných zdrojů, v souladu s OSŘ. Smluvní strany souhlasí s poplatkem ve výši 4% z dlužné částky, nejméně však 4.000,.Kč a výslovně se zavazují jej respektovat. Strany berou na vědomí, že Rozhodčí nález je vykonatelný ve smyslu Právního řádu ČR.