Novinky / Aktuality

10.6.2014

Nabídka služeb pro rok 2014- PDF

více


16.5.2014

Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

29.4.2014

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., […]

více


Mediační služby

Mediace (česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda.
Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmín-kou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť pak by mediátor nespravedlivě ovlivňoval druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné.

Mediace je proces, k němuž se aktéři rozhodují dobrovolně, za průběh je zodpovědný mediátor, za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědni sami aktéři. Vedle dobrovolnosti existují další principy, kterými se mediační proces řídí. Jsou to např.: důvěra, spolupráce, hledání nových mož-ností řešení, mlčenlivost, svoboda rozhodnutí či neutralita. Mediace nám dovoluje dosáhnout toho, že:
• Budou zohledněny zájmy, kterým by v soudním vypořádání nebyla věnována pozornost
• Budou sníženy náklady na řešení a následky konfliktů
• Najdeme nebyrokratické a flexibilní řešení konfliktů

Cílem mediačního procesu je takové řešení konfliktů, které odpovídá zájmům a potřebám jednotli-vých stran. Toho je možno dosáhnout prostřednictvím oboustranného sdílení příčin a pozadí celé-ho konfliktu. V protikladu k tomu stojí soudní otázka viny, jejíž posouzení v mediačním procesu nemá své místo. Cílem není hledání objektivní pravdy, nýbrž nalezení dohody postavené na vzá-jemné kooperaci.
Metoda mediace je postavena na syntéze částí různorodých disciplín. Z metodického pohledu jsou to především prvky převzaté z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace. Hlavním úkolem mediace je dovést znesvářené strany zpět ke vzájemné komunikaci. Mediátor využívá metod ak-tivního naslouchání, parafrázování, přeformulování, atd. Tato nová forma komunikace má zajistit, že konfliktní strany jsou schopny od sebe oddělit osobu a věc, akceptovat rozdílné potřeby a zájmy druhé strany, poznat možná zkreslování skutečnosti.