Novinky / Aktuality

10.6.2014

Nabídka služeb pro rok 2014- PDF

více


16.5.2014

Pohledávky vzniklé mezi fyzickými osobami – nepodnikateli Jsou pohledávky, které vznikají z právních vztahů, které činí fyzické osoby, nepodnikatelé – občané vzájemně a společně. Tyto závazkové vztahy se vyznačují největší právní labilitou chybami a právní nepodložeností. Jedná se tedy ve většině případů o pohledávky problematické až sporné a to většinou díky jejich formě sepsání. Proto […]

více


Právní dokumenty ke stažení ZDARMA

29.4.2014

Uznání dluhu s rozhodčí doložkou ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., […]

více


Rozhodčí řízení

Užití rozhodčího řízení při mimosoudním vymáhání pohledávek, dle zákona 216/1994  Sb.1

Hlavní výhody rozhodčího řízení jsou:

  • Rychlost
  • Spravedlnost
  • Nižší náklady oproti obecným soudům
  • Jednoinstančnost a neformálnost, bez možnosti odvolání dlužníka
  • Neveřejnost, bez nutnosti nařízení jednání, jen na zákl. písemných dokumentů
  • Vymahatelnost – exekuce
    Musím zmínit možnost alternativního vymáhání pohledávky za účelného využití zákona o rozhodcích a rozhodčím řízení.  Jedná se o rozhodování sporů soukromými osobami nebo nestátními institucemi na základě jejich oprávnění. V době, kdy české soudy nefungují řádně a bez průtahů naopak fungují omezeně s dlouhými lhůtami pro vyřízení věci, je účelné a efektivní pro věřitele využívat řešení věci s vyloučením působnosti obecných soudů. Smluvní strany mají možnost písemně sjednat rozhodčí smlouvu nebo doložku, ve které ujednají všechny okolnosti při využití zák.216/94.Sb., zákona o rozhodcích.

Zákon předepisuje základní pravidlo pro aplikaci rozhodčího zákona, a to písemnou formu rozhodčí doložky.

Písemná forma – Zákon umožňuje zvolit rozhodčí orgán, rozhodce, arbitra a to ve formě určení rozhodce ad hoc – pro váš případ. Zákon umožňuje využití služeb rozhodce u všech zvolených a vybraných firem, společností, institucí nebo osob.

Rozhodčí smlouva-rozhodčí doložka v praktickém znění:

Rozhodčí smlouva je projev vůle učiněný ve shodě. V této části uvedu rozhodčí smlouvu, jak ji aplikuji v praxi s rozhodcem Ad hoc, která umožňuje aplikaci soudně vymahatelného práva pomocí výkonu rozhodnutí-exekuce

ROZHODČÍ DOLOŽKA. Všechny spory, které vzniknou z této Dohody o uznání, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto Dohodou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této Dohody, pokud nebudou vyřešeny smírem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., a následujících úprav, na základě listinných důkazů bez nařízení ústního jednání, před jediným rozhodcem Bc.  Kilijánem Tomášem, tomas.kilijan@revitalservis.cz, rozhodcem.

Doložka se vztahuje jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související. Strany tímto pověřují jediného rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se dohodly, že odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Místem rozhodčího jednání bude Praha 6, Velflíkova ul.č.p.10. Dále se strany dohodly na tom, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení Občanského soudního řádu,§45 a souvisejících, zvláště §49/4, „nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl“. Doručování bude provedeno na adresu dlužníka výše uvedenou nebo na adresu známou z veřejných zdrojů, v souladu s OSŘ. Smluvní strany souhlasí s poplatkem ve výši 4% z dlužné částky, nejméně však 4.000,.Kč a výslovně se zavazují jej respektovat.  Strany berou na vědomí, že Rozhodčí nález je vykonatelný ve smyslu Právního řádu ČR.

Na základě této doložky, která je aplikována ve smlouvě či jiném právním dokumentu, lze uplatňovat nároky na plnění dlužníkem formou donucení při neochotě dobrovolného plnění a to exekucí.[1] Klein B., Doleček M., Rozhodčí řízení., ASPI a.s., 2007